01 lutego 2019

Zapytanie ofertowe


Spręcowo, 01.02.2019r.

Zamawiający – Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53 A, 11-101 Dywity zaprasza do złożenia oferty na kompleksową termomodernizację budynku klasztornego w Spręcowie w ramach projektu pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przez Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w Spręcowie”.

Procedura zamówienia prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności oraz w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny.

 1. Zamawiający:

Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych

Spręcowo 53 A

11-101 Dywity

NIP: 7393087443

REGON: 510248350

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest poprawa efektywności energetycznej budynku klasztoru należącego do Zamawiającego, w tym:
 3. wykonanie Systemu Zarządzania Energią Cieplną, obejmującego monitoring systemu grzewczego;
 4. modernizacja instalacji grzewczej, w tym wymiana źródła ciepła na pełnoautomatyczny kocioł dwufunkcyjny o mocy 100 kW opalany biomasą (pellet) oraz układ 2 gruntowych pomp ciepła o mocy 50 kW każda, płukanie instalacji, wymiana grzejników na grzejniki płytowe (parametry wody zasilającej 55/35 stopni Celsjusza), wymiana zaworów grzejnikowych na automatyczne zawory termostatyczne z ogranicznikiem przepływu i montaż zaworów kulowych podpionowych z brązu z odwodnieniem;
 5. modernizacja sytemu przygotowania c.w.u. i instalacji solarnej wraz z modernizacją instalacji grzewczej;
 6. ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą, o podwyższonej izolacyjności termicznej (λ = 0,031 [W/(m·K)]) o grubości 0,140 [m]
 7. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie audytu energetycznego, ustaleń zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną.
 8. Wykonawca jest zobowiązany również do opracowania dokumentacji technicznej, z uwzględnieniem technologii BIM (w zakresie węzła cieplnego łącznie z dolnym źródłem), niezbędnej do uzyskania niezbędnych zgłoszeń lub decyzji w imieniu Zamawiającego.
 9. Zamawiający wymaga, by gwarancja na przedmiot zamówienia wynosiła minimum 36 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego ostatecznego odbioru robót.
 10. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji projektowej/koncepcji dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne”). Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej/koncepcji dokumentacji projektowej nie znalazł żadnych znaków towarowych, patentów czy pochodzenia, źródeł lub szczególnych procesów, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jeżeli jednak Wykonawca stwierdzi/zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że znajdują się takie przypadki lub pośrednio wskazujące na jeden konkretny produkt, prosi się Wykonawcę, aby zasygnalizował Zmawiającemu w formie zapytania i wskazał takie produkty. Wówczas jako wyjaśnienie/zmiana treści zapytania, Zamawiający wspólnie z autorem dokumentacji projektowej sprecyzuje, jakie cechy zamawianego produktu mają dla niego walor równoważny, które będą brane pod uwagę przy ocenie.
 11. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.
 12. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego.
 13. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie Wykonawcy w składanej ofercie.
 14. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne musi dodatkowo wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści zapytania.
 15. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie poprzez podanie szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienie okoliczności wynikających z wcześniejszych zapisów.
 16. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w audycie energetycznym, będącym załącznikiem do zapytania.
 17. Wspólny słownik zamówień:
 • CPV 4544300-4 Roboty remontowe i elewacyjne
 • CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
 • CPV 45331100- 7 Instalowanie centralnego ogrzewania
 • CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
 1. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przez Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w Spręcowie” w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW w Warszawie nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” oraz przy wsparciu finansowym ze środków WFOŚiGW w Olsztynie.
 2. Zamawiający ze względu na trwającą ocenę wniosków o dofinansowanie, zastrzega, że może unieważnić postępowanie lub nie podpisać umowy na realizację projektu, jeśli Zamawiający nie uzyska dofinansowania na realizację projektu.
 • Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.08.2019r., z uwzględnieniem, że prace projektowe wraz z złożeniem wniosków o uzyskanie niezbędnych zgłoszeń / decyzji budowalnych mają być wykonane w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy
IV.         Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
 • Dysponują przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych, grzewczych i wentylacji bez ograniczeń.

W zakresie wyżej wymienionych uprawnień zamawiający uzna równoważne kwalifikacje zawodowe (dyplomy) wydawane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA).

 1. Niewykazanie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadanego doświadczenia skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.
 2. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w ust. 6.
 4. Z treści zobowiązania, o którym mowa w ust. 3 lub innego dokumentu ma wynikać kwestia regulacji sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
 5. Warunek wykluczenia w zakresie braku powiązań kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym.
 6. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowi część formularza oferty.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty
 2. Wykonawca powinien sporządzić pisemną ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1).
 3. Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
 4. Wykonawca w treści oferty winien określić cenę brutto w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
 5. Oferta może zostać dostarczona osobiście, przez posłańca, kurierem lub za pośrednictwem poczty. Datą wpłynięcia jest data dostarczenia oferty do Zamawiającego.
 6. Do oferty należy dołączyć:
 7. pełnomocnictwo, jeśli z załączonych dokumentów nie będzie wynikało upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy;
 8. wykaz osób;
 9. karty techniczne proponowanych urządzeń oraz opis proponowanych rozwiązań technicznych.
 10. Przesłanki odrzucenia oferty:
 11. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
  • jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
  • została złożona przez podmiot:
   1. niespełniający warunków udziału w postępowaniu
   2. powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w części IV ust. 3 zapytania
  • została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
 12. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w części IV ust. 3 zapytania, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
 • Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie zamawiającego: Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53 A, 11-101 Dywity do dnia 18 lutego 2019r. do godziny 09.00.

 • Osoby do kontaktu:

Teresa Brzozowska, tel. 895120719

 1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

 1. Oferty zostaną ocenione wg punktacji od 1 do 100, w sposób następujący:
 2. całościowa cena brutto (waga 75 %) – od 0 – 75 pkt, w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zlecenia,

metodologia obliczania pkt. ceny = (cena najniższa /cena oferowana) *75 pkt

 1. okres gwarancji i rękojmi – 15 pkt
 • Kryterium „okres gwarancji i rękojmi” rozpatrywane będzie według następujących zasad:
 • Zamawiający wyznacza najkrótszy okres gwarancji (Okres Zgłaszania Wad) na przedmiot zamówienia na 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru, tj.:
 • w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji 36 miesięcy – Zamawiający wówczas przyzna: 0 punktów
 • w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji 48 miesiące – Zamawiający wówczas przyzna:15 punktów
 • w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji 60 miesięcy i więcej – Zamawiający wówczas przyzna: 25 punktów
 • w przypadku, jeżeli Wykonawca zaoferuje inny niż wskazany powyżej okresu gwarancji i rękojmi, wówczas w celu przyznania punktacji okresu gwarancji i rękojmi zostanie zaokrąglony w dół do wskazanego okresu, natomiast zadeklarowany okresu gwarancji i rękojmi zostanie wpisany do umowy w sprawie zamówienia publicznego jako obowiązujący.
 • w przypadku, jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego okresu gwarancji i rękojmi, jako obowiązujący zostanie przyjęty przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji i rękojmi 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru, zgodnie z postanowieniami zawartymi w zapytaniu,
 • jeżeli Wykonawca zadeklaruje okresu gwarancji i rękojmi krótszy niż 36 miesięcy, wówczas oferta może zostać odrzucona,
 • wymagane jest podanie w Formularzu Ofertowym okresu gwarancji i rękojmi w miesiącach.
 1. czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii – 10 pkt
  • Zamawiający wyznacza najdłuższy wymagany czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii na 24 godziny, tj.:
 • w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę czasu reakcji na 24 godziny – Zamawiający wówczas przyzna: 0 punktów
 • w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę czasu reakcji krótszego – za każdą godzinę – 0,5 punktu
 • w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę czasu reakcji równego lub krótszego niż 4 godziny – Zamawiający przyzna 10 punktów
 • wymagane jest podanie w Formularzu Ofertowym czasu reakcji serwisu w godzinach.
 1. Po ustaleniu punktów w poszczególnych kryteriach nastąpi ich zsumowanie. Zostanie wybrana oferta o najwyższej liczbie punktów.
 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 3. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
 4. Zabezpieczenie należy wnieść w: wekslu własnym, gwarancji ubezpieczeniowej; gwarancji bankowej lub przelewem na konto wskazane przez Beneficjanta
 5. Zabezpieczenie należy złożyć w depozycie Zamawiającego do dnia podpisania umowy.
 6. Gwarancja musi zawierać klauzule o nie odwoływalności oraz zapewniać bezwarunkową wypłatę przez Gwaranta (Poręczyciela) na pierwsze pisemne żądanie kwot do wysokości wartości zabezpieczenia
 7. Wykonawca ma obowiązek wnieść 100% kwoty zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy. Kwota wniesionego zabezpieczenia w wysokości 70% zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część (30%) zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
 8. Zapłata kwoty stanowiącej zabezpieczenie wykonania umowy nastąpi bezspornie po otrzymaniu od Zamawiającego pierwszego wezwania na piśmie.
 9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert niepodlegających odrzuceniu i uzyskującej kolejną najwyższą ilość punktów, bez ponownej oceny ofert.
 10. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
 11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
 12. Wypłata, o której mowa w pkt. 9, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
 13. Przesłanki do aneksowania umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:

 • zmiany obowiązujących przepisów prawnych mających wpływ na termin lub zakres zamówienia;
 • zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;
 • zmiana terminu realizacji umowy w przypadku przedłużających się czynności związanych z podłączeniem instalacji do sieci spowodowane działaniami operatora.
 • zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany dokumentacji technicznej o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do zmiany;
 • zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności (np. wyniki ewentualnych wykopalisk archeologicznych).
 • zmiany terminu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym prowadzenie robót z zachowaniem wymogów technologicznych (np.: zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, technologii wykonania) lub BHP.
 • wystąpienia przeszkody podziemnej lub przeszkody prawnej powodującej przerwę w robotach budowlanych lub wymagające dokonania zmian w dokumentacji technicznej.
 • zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robót przez Zamawiającego,
 • zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robót zamiennych,
 • zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
 • zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót.
 • ograniczenia zakresu robót wynikających z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
 • zmiany osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami zapytania.
 • wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
 • zmiany podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiającego;
 • urzędowej zmiany stawki VAT, w związku ze zmianą ustawy. Zakres zmiany obejmuje jedynie wzrost wynagrodzenia o wskaźnik wzrostu stawki podatku VAT.
 • zmiany oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; w przypadku zmiany danych teleadresowych, sposobu reprezentacji poprzez podanie nowych danych.
 • zmniejszenia zakresu wynagrodzenia w przypadku odstąpienia Zamawiającego od części zakresu robót przewidzianych w dokumentacji projektowej,
 • w uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robót, dopuszcza się wprowadzenie zmian do dokumentacji technicznej, za zgodą Zamawiającego, Inspektora nadzoru, na wniosek Wykonawcy. Wprowadzenie zmian proponowanych przez Wykonawcę dopuszcza się pod następującymi warunkami:
 1. zmiana może dotyczyć jedynie technologii robót lub technologii wykonania elementu robót,
 2. rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt,
 3. projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzór inwestorski i zatwierdzony przez Zamawiającego,
 4. zmiana ta nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w sytuacji, gdy proponowane rozwiązanie wiązałoby się ze zwiększeniem kosztów wykonania robót zamiennych.
 5. pierwotny produkt został wycofany z rynku lub jest niedostępny.
 • Dodatkowe informacje
 1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do: skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert; ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny; negocjacji warunków zamówienia (po wyborze Wykonawcy).
 2. Cena może być uznana za rażąco niską, kiedy będzie odbiegać od pozostałych cen o minimum 30%.
 3. W toku oceny ofert Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Wykonawca, którego oferta została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony przez Zamawiającego.

XIII.     Unieważnienie postępowania lub odstąpienie od zawarcia umowy

 1. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w następujących przypadkach:
 • Wystąpienia okoliczności powodujących, że koszt realizacji inwestycji ulega znacznemu zwiększeniu powodującemu niemożliwość sfinansowania zamówienia;
 • Powzięcia informacji przez Zamawiającego, że Wykonawca w celu uzyskania zamówienia posługiwał się nieprawdziwymi danymi.
 • Braku ofert spełniających wymagania Zamawiającego.
 1. Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach:
 • nie wpłynęła żadna ważna oferta;
 • cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 • wszystkie oferty podlegają odrzuceniu.
 • Załączniki
 1. Wzór oferty
 2. Wykaz osób
 3. Wzór umowy
 4. Dokumentacja techniczna – audyt energetyczny

 

Karmel_zal_1 Karmel_zal_2_wykaz osob Karmel_zal_3_wzor_umowy Karmel_zal_4_audyt

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW