Duchowość

Jakież to szczęście myśleć, ze Pan Bóg, cała Trójca Święta, na nas patrzy,
owszem, w nas mieszka i z przyjemnością nam się przygląda.

Powołanie do modlitwy

Powołanie do Karmelu jest wezwaniem do życia w głębokiej osobistej przyjaźni z Jezusem Chrystusem, karmionej przez modlitwę. Poza dwiema godzinami modlitwy myślnej odprawianej w milczeniu, jednej rano i drugiej wieczorem, nasz karmelitański dzień skoncentrowany jest wokół Eucharystii i Liturgii Godzin, poprzez które obejmujemy cały świat, z jego radościami i smutkami, problemami i niepokojami. Mniszka Karmelitanka żyje z Jezusem ukrzyżowanym dla zbawienia świata, ofiarując siebie razem z Nim, uczestnicząc w misterium Jego śmierci i zmartwychwstania i w ten sposób ma swój udział w Jego dziele Odkupienia.

Powołanie Karmelitanek Bosych jest darem Ducha Świętego, przez który są wezwane do "tajemniczego zjednoczenia z Bogiem", w przyjaźni z Chrystusem i w zażyłości z Najświętszą Maryją Panną w życiu, w którym modlitwa i ofiara z siebie splatają się w jedno z wielką miłością do Kościoła… Charyzmat terezjański wymaga, aby modlitwa, konsekracja i całe życie Karmelitanek Bosych było oddane sprawie zbawienia dusz.

(Konstytucje pkt 10)


Święta Teresa od Jezusa – reformatorka Karmelu – pragnęła aby jej córki duchowe w szczególny sposób ofiarowały swoje życie za kapłanów i teologów.


Zgodnie z jej ideałami świętej Teresy Karmelitanki Bose prowadzą życie kontemplacyjno-eklezjalne, w harmonii między samotnością i milczeniem a komunią siostrzaną, w rodzinie ukształtowanej na wzór małego "kolegium Chrystusa", którego centrum stanowi miłość Pana, normą życia jest miłość siostrzana wraz z wielkodusznym wyrzeczeniem ewangelicznym.

(Konstytucje pkt 11)


Jesteśmy jednym z dwóch klasztorów kontemplacyjnych w naszej diecezji. Nasz Karmel otwarty jest na ludzi szukających miejsca ciszy, modlitwy i duchowego rozeznania. Są przygotowane pokoje gościnne udostępniane na rekolekcje indywidualne i dni skupienia dla osób zakonnych i świeckich. Nie angażujemy się osobiście w animacje tych rekolekcji – zapraszamy jednak do udziału w modlitwie brewiarzowej, Eucharystii i modlitwie myślnej. Udostępniamy też dobrą literaturę duchową.

Milczenie i samotność

Milczenie i samotność wzmacniają modlitewną atmosferę charakterystyczną dla Karmelu. Klauzura zapewnia klimat wyciszenia i skupienia. Nasze oddzielenie od świata jest wyraźnym symbolem radykalnego zaangażowania się w życie modlitwy. Czas spędzany w celi zakonnej, podobnie jak osobiste rekolekcje i dni skupienia pozwala Karmelitance wejść głębiej w samotność pustyni.
Nasza święta Matka Teresa zachęca siostry, by pragnęły przebywać w samotności z Oblubieńcem: "Bo to jest, czego nasze siostry powinny nade wszystko pragnąć, by zawsze były same z Nim samym".


Wspólnota

Tworzymy rodzinę sióstr wspomagającą się wzajemnie w naszej wędrówce ku zjednoczeniu z Bogiem, chętnie używając swoich darów i talentów w służbie wspólnocie. Dwie rekreacje w ciągu dnia, kiedy zbieramy się razem, żeby odpocząć i porozmawiać ze sobą, jednoczą nas duchowo w klimacie radości i pomagają zachować równowagę potrzebną w życiu kontemplacyjnym.

Praca

Praca

Praca jest wyrazem ubóstwa i wzajemnej służby w miłości. Wszystkie Siostry uczestniczą w zwykłych pracach domowych oraz przy utrzymaniu dużego ogrodu. Podejmujemy też pracę zarobkową szyjąc szaty liturgiczne, malując ikony i wykonując inne prace artystyczne.


Naśladując Chrystusa, który w Nazarecie pracował własnymi rękami, oraz w duchu posłuszeństwa zaleceniom Reguły, mniszki chętnie poddadzą się powszechnemu prawu pracy, dzieląc los ubogich, zdobywając w trudzie środki konieczne do życia i oddając na służbę sióstr swoją energię i zdolności, świadome, że także przez pracę włączają się w zbawcze dzieło Chrystusa.

(Konstytucje pkt 37)

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW