Logo_1 Logo_2 Logo_3 Logo_4

Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w Spręcowie zrealizował projekt pt

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez Klasztor Karmelitanek Bosych w Spręcowie

który jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, oś 4: Efektywność energetyczna, działanie 4.1: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.


Cel projektu:
Celem głównym projektu jest zwiększenie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej z źródeł odnawialnych (energii słonecznej do produkcji prądu) w Klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych ze Spręcowa. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:


1. Uruchomienie nowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 39,75 kW w 2017 roku w miejscowości Spręcowo.

2. Wyprodukowanie 34,430 MWh energii elektrycznej pochodzącej z OZE w 2018 roku;

3. Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery w 2018 roku o 11,98 ton/rok


Wartość projektu - 263 835.00 zł

Wkład funduszy europejskich - 249351.75 zł

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW