06 września 2021

Nowenna przed beatyfikacją Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego

Nowenna przed beatyfikacją Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego

dzień 1 (piątek, 3 września 2021)

Z nauczania księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego:

W swym hymnie radości – rozradował się duch mój
w Bogu, Zbawicielu moim – Maryja usprawiedliwia się, dlaczego tak się raduje: Bo wejrzał na niskość Służebnicy…

Spojrzał! Matka Najświętsza użyła tego wyrazu: spojrzał.
Bo właśnie o to chodzi, że Bóg wszystko widzi i wszystko dostrzega. Po prostu czujemy na sobie te bijące promienie patrzących oczu Boga.

Spojrzał na niskość!... Ciekawa rzecz, Maryja
nie powiedziała: spojrzał na moje Niepokalane Poczęcie, na moją świętość, nieskazitelność, Boskie Macierzyństwo, tylko: spojrzał na niskość, na małość!

(oracja na końcu)

dzień 2 (sobota, 4 września)

Z nauczania księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego:

Długo Bóg czekał na moment, gdy przyjdzie pełnia czasów i sam wybierze Synowi Swojemu ziemską Matkę, nazwaną Łaski pełną. Podobnie poszukiwanie Opiekuna
i Pomocnika Maryi – Józefa, było przedmiotem szczególnej troski Ojca Niebieskiego. Sam wybrał Jezusowi i Matkę, i Opiekuna.

Bóg traktował Józefa jako prawdziwego
i odpowiedzialnego Opiekuna i Pomocnika Maryi.
I zadanie to Józef wypełnił. Był Mężem sprawiedliwym – daje nam o tym świadectwo Ewangelia. Miał wszystkie walory i przymioty potrzebne do wypełnienia wyznaczonego Mu zadania. Był posłuszny Bogu. Przyjmował zlecenia trudne – wędrówki do nieznanego dalekiego Egiptu –  i trwał niejako w ciszy; głosu Jego
nie słyszano.

(oracja na końcu)

dzień 3 (niedziela, 5 września)

Z nauczania księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego:

Każdy Polak odmawia co dzień swój różaniec!
Jest to wezwanie całej Polski do nowego wysiłku modlitwy!

Im bardziej ludzie są zadufani w sobie, im bardziej grzeszą wobec Boga, tym więcej potrzeba im dla równowagi pokornych środków działania. Różaniec jest modlitwą maluczkich i pokornych. Popatrzcie na te zbielałe wargi staruszek i na drżące palce dziadków waszych; dla nich najpiękniejszą księgą mądrości
jest różaniec, tylko w nim czytać umieją.

Różaniec święty jest tak skuteczny, że jest aktem głębokiej pokory i jednocześnie wyznaniem wiary;
że oddaje najgłębsze myśli i najprostsze słowa ludzkie
dla uwielbienia Trójcy Świętej przez pośrednictwo Maryi.

(oracja na końcu)

dzień 4 (poniedziałek, 6 września)

Z nauczania księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego:

Pierwszym czcicielem Maryi, który w doskonały sposób oddał cześć swej Matce, był Jezus Chrystus. To On pierwszy usłyszał słowa wielbiące Ją: Błogosławione piersi, któreś ssał, i żywot, który Cię nosił.
Ale Chrystusowi nie było potrzebne to przypomnienie, choć było tak bardzo ujmujące, bo On sam dał dowód największej czci przez to, że był Jej poddany. Na Jej życzenie przyspieszył godzinę łask. Dla Niej uczynił pierwszy cud w Kanie. Jakże często szedł za sugestią
Jej delikatnych uczuć, oczu…

Nieraz mówi się we współczesnej teologii, że kto chce poznać Chrystusa, musi się przyglądać Maryi. Syn jest podobny do Matki. Kto chce dobrze poznać oblicze Syna, niech się przygląda Matce.

(oracja na końcu)

dzień 5 (wtorek, 7 września)

Z nauczania księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego:

Ojciec niebieski pragnął Matki nie tylko dla Syna swego Jednorodzonego, ale dla wszystkich swych dzieci na ziemi.
Bóg chciał, aby ludzkość miała Matkę. I dlatego Chrystus konający na Kalwarii oddał Janowi Matkę Bożą. Stała się odtąd Matką wszystkich żyjących w Chrystusie. A że ta Matka nasza chce być i dla nas Służebnicą, to już jest sprawa Jej wielkiej pokory i miłości.

I służy Kościołowi, pośrednicząc mu wszelkie łaski Boże. Służy, prowadząc ciągle nas wszystkich do Syna swego, budząc w nas miłość Bożą, otwierając nam oczy
na wielkie sprawy Boże.

(oracja na końcu)

dzień 6 (środa, 8 września)

Z nauczania księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego:

Bóg ma swoje zamiary wobec każdego człowieka. Wydaje nam się nieraz, że w miliardowej rzeszy dzieci swoich może łatwo kogoś zagubić. Ludziom się to zdarza. Statystyki mogą nie dostrzec, omylić się nawet o pół miliarda ludzi. Któż ich zresztą na świecie dokładnie obliczy! Ale Bóg nikogo nie traci z oczu i z serca.
Bóg, który pomyślał o każdym z nas przed wiekami, który
od początku ustanowił, kiedy, w jakim czasie, z jakich rodziców urodzi się żyjący dziś człowiek – całą swą miłość ma dla każdego człowieka. I nie tylko miłość, ale także pełnię łaski, którą chce wszczepić w duszę, aby miłowała. Gdy człowiek odczuje, że Bóg przez miłość powołał go do bytu, stara się odpowiedzieć miłością na miłość. Im lepiej i pełniej odpowie człowiek – dzieło miłości Bożej – na miłość Boga, tym pełniejsze rodzi owoce, tym bardziej staje się święty.

(oracja na końcu)

dzień 7 (czwartek, 9 września)

Z nauczania księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego:

Maryja działa przez swoje ludzkie macierzyństwo,
aby Serce Boże, wrażliwe dotąd na sposób Boży, uwrażliwić na sposób ludzki, aby Sercu Słowa Przedwiecznego nadać wrażliwość serca Jezusa Chrystusa. Przez żłóbek, Nazaret i trudy życia publicznego Chrystus idzie, aby pełnić wolę Ojca – na Golgotę. Maryja nie pozostanie na boku. Jej Serce jest przyzwyczajone
do współżycia z Bogiem i zna wszystkie drogi Serca Bożego. Wychodzi więc na drogi Boże i niejako
je uprzedza, skłaniając Serce Syna swego,
Boga-Człowieka, aby działało na rzecz ludzi.

W przewidywalny sposób okazuje się to w Kanie Galilejskiej. Bóg ma swoje czasy i godziny, a jednak przyśpiesza swoje działanie za przyczyną Maryi, która zauważywszy niepokój ludzi, szepce Synowi: Wina nie mają (J 2,3). Trzeba niekiedy ustąpić dla wymagań serca… Maryja znając Serce Jezusa, które w łonie swoim nosiła, wie co On uczyni, jak zareaguje, aby niepokój ludzi był załagodzony. Dzięki Jej prośbie Chrystus przyśpiesza godzinę działania. Staje się cud na rzecz dwojga serc ludzkich, zdziałany przez Dwa Serca – Jezusa i Maryi.

(oracja na końcu)

dzień 8 (piątek, 10 września)

Z nauczania księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego:

Najwspanialszy przykład oddania wszystkiego w dłonie Maryi dał nam sam Ojciec niebieski, który oddał Jej swego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa. Dał nam ten przykład również Chrystus, który oddał swej Matce samego siebie, a potem oddał Jej umiłowanego ucznia, Jana.

Czyż nie mielibyśmy naśladować Boga Ojca i Syna Bożego
w chwili bolesnej, gdy lękamy się o wasze wartości ludzkie i o waszą wiarę? Patrzymy, jak powstają potężne organizacje, jak się mobilizuje środki i siły, jak wiele pieniędzy idzie tylko na to, aby wam odebrać wiarę
w Boga, aby odłączyć was od Chrystusa, aby wam serce wystudzić i pozbawić was religijnej pobożności.

W takiej chwili, gdy widzę bezpośrednie zagrożenie waszej wiary, zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za wasze dusze, za dzieci i młodzież, za was samych […] naśladuję Bożą linię postępowania i nadzieję moją pokładam w zwycięskiej Matce Boga żywego, której
Bóg Ojciec i Syn Boży oddali, co mieli najdroższego.

(oracja na końcu)

dzień 9 (sobota, 11 września)

Z nauczania księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego:

Obecnie znowu zaczyna się dziać tak, jak w ostatnim momencie drogi Chrystusa na Kalwarii, gdzie Maryja wyolbrzymiała. Teraz – sądząc po ludzku – w ostatnim momencie ludzkości, gdy ludzkość ta coraz bardziej jest już na Kalwarii i gdy wizje eschatologiczne znowu nas niepokoją, ukazuje się Matka Boga w sercu Kościoła, niczym nieprzesłoniona.

Módlmy się.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.

Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył
bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii.

Amen.

 

 

Pomoc

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.


Dane naszego konta bankowego

Dane odbiorcy: Klasztor Siostr Karmelitanek Bosych, Spręcowo 53a, 11-001 Dywity

Dane banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A.O/Olsztyn, ul. 1 Maja 10, 10-117 Olsztyn


Numer konta

PL 25 1240 1590 1111 0000 1451 7596

SWIFT Banku: PKOPPLPW